سایر مسائل شما سایر مسائل شما

سایر مسائل شمابه نام خدای بخشنده و مهربان

 

اختلالات روانی چیست ؟

اختلالات روانی یکی از شایع ترین بیماری های جامعه ی کنونی است که به موجب آن رفتار انسان با برخورد با محیط اطراف و حتی خود دچار  مشکل میشود . بسیاری از افراد از بیماری خود آگاهی ندارند و برخی نیز با نداشتن اطلاعات در مورد عواملی که باعث بروز یا تشدیدی بیماری می شود , خود یا دیگران را در معرض بیماری قرار می دهند .

مشاوره در زمینه های

مشکلات کودکان، نوجوانان و جوانان

مشکلات رفتاری، ارتباطی یا روانشناختی

افسردگی

 وسواس

استرس

اختلال های شخصیتی

اختلال خوردن

 عشق و شکست عشقی

 مشکلات خانوادگی و زناشویی

 و مسائل جنسی در سنین مختلف

 و سایر مسائل روانشناختی دیگر...

تعیین وقت مشاوره

 

 

انواع اختلالات روانی

DSM IV راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، این اختلالات به شرح زیر طبقه بندی می‌کند:

•                     عقب ماندگی ذهنی
•                     اختلالات یادگیری (اختلال خواندن ، اختلال در ریاضیات ، اختلال در بیان کتبی)
•                     اختلالات نافذ مربوط به رشد (اختلال اوتیستیک ، اختلال رت ، اختلال آسپرگر)
•                     اختلالات کمبود توجه
•                     اختلالات تغذیه‌ای و خوردن شیرخوارگی واوان کودکی (هرزه خواری ، اختلال نشخوار)
•                     اختلالات تیک (تیک توره ، تیک حرکتی یا صوتی مزمن ، تیک گداز)
•                     اختلالات ارتباطی (اختلال زبان بیانی ، اختلال زبان دریافتی بیان مختلط ، لکنت زبان)
•                     اختلالات دفعی (بی‌اختیاری ادراری ، بی‌اختیاری مدفوع)
•                     سایر اختلالات دوران شیرخوارگی ، کودکی و نوجوانی (اختلال اضطراب جدایی ‌، گنگی انتخابی ، اختلال دلبستگی واکنشی ، اختلال حرکتی کلیشه‌ای)
•                     اختلالات نسیانی ، دلیریوم و دمانس
•                     اختلالات مربوط به مصرف مواد
•                     اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک
•                     اختلالات خلقی (افسردگی اساسی ، اختلالات دو قطبی و…)
•                     اختلالات اضطرابی (اختلال هراس ، جمع هراسی ، اختلال وسواسی ، جبری ، اختلال استرس پس از سانحه و…)
•                     اختلالات شبه جسمی (اختلال جسمانی کردن ، اختلال تبدیلی ، خود بیمار انگاری ، اختلال بدریختی بدن)
•                     اختلالات ساختگی
•                     اختلالات تجزیه‌ای (فراوموشی تجزیه ای ، گریز تجزیه‌ای ، اختلال شخصیت چند گانه و اختلال مسخ شخصیت)
•                     اختلالات هویت جنسی و جنسیتی
•                     اختلالات خواب
•                     اختلالات کنترل تکانه (اختلال انفجار دوره‌ای ، جنون دزدی ، جنون آتش افروزی ، قمار بازی بیمار گونه و وسواس کندن مو)
•                     اختلال انطباقی
•                     اختلالات شخصیتی (پارانوئید ، اسکیزوئید ، اسکیزوتایپی ، ضداجتماعی ، مرزی ، نمایشی ، خودشیفته ، دوری گزین ، وابسته و اختلال شخصیت وسواسی و جبری)

درپناه حق باشید.