لیست کارگاه های تخصصی ویژه روانشناسان لیست کارگاه های تخصصی ویژه روانشناسان

لیست کارگاه های تخصصی ویژه روانشناسانبه نام خدای بخشنده و مهربان

 لیست کارگاه های تخصصی و حرفه ای برای درمانگران

 دوره تخصصی شماره یک:

 کارگاه تخصصی و جامع شناختی رفتاری (CBT)

 مدت دوره : کارگاه سه روزه (۳۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۸۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره دو:

 کارگاه تخصصی و جامع واقعیت درمانی 

 مدت دوره : کارگاه دو روزه (۲۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۵۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره سه:

 کارگاه تخصصی و جامع روانپویشی کوتاه مدت (ISTDP)

 مدت دوره : کارگاه سه  روزه (۳۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۸۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره چهار:

 کارگاه تخصصی و جامع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

 مدت دوره : کارگاه دو روزه (۲۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۵۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره پنچ:

 کارگاه تخصصی و جامع مشاوره تحصیلی 

 مدت دوره : کارگاه دو روزه (۲۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۶۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره شش:

 کارگاه تخصصی و جامع درمان اختلالات یادگیری (LD)

 مدت دوره : کارگاه سه روزه (۳۰ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۷۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 انواع اختلالات مورد بررسی و درمان : اختلالات ریاضی، اختلالات خواندن و املا (نوشتن، دیکته کردن)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره هفت:

 کارگاه تخصصی و جامع رواندرمانی کودکان 

 مدت دوره : کارگاه دو روزه (۲۰ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۷۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (یا به همراه کار با مراجعان دارای مشکل واقعی)

 انواع اختلالات مورد بررسی و درمان : اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه، اختلال سلوک و بی اعتنایی مقابله ای

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

 دوره تخصصی شماره هشت:

 کارگاه تخصصی و جامع تفسیر نقاشی کودکان 

 مدت دوره : کارگاه یک روزه (۶ ساعت).

 مکان برگزاری : موسسه آکادمی محمد جانبلاغی

 هزینه دوره: ۲۵۰ هزار تومان

 نحوه ارائه مطالب کارگاه : کاملا تکنیکال و کاربردی به همراه کیس ریپورت (تفسیر نقاشی مراجعان دارای مشکل واقعی)

 مدرس دوره: محمد جانبلاغی

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره کاملا تخصصی با ما تماس بگیرید…

درپناه حق باشید.