کارگاه و سمینارهای روانشناسی کارگاه و سمینارهای روانشناسی

کارگاه و سمینارهای روانشناسیبه نام خدای بخشنده و مهربان

مشاهده و ثبت نام در کارگاه و سمینارهای درحال برگزاری

 

مشاهده کامل آرشیو کارگاه و سمینارهای برگزار شده

 

 

 کجا می روید؟

به دنبال چه چیزی هستید؟

می خواهید مهارت های زندگی را بیاموزید؟

بیاموزیم تا ارزشمندتر زندگی کنیم

دانش و آگاهی سرآغاز موفقیت بشر است.

آموزش بهترین سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است

و با این آموزش ها از خود انسان توانمند تری بسازید.

محمد جانبلاغی باور دارد که انسان موفق زاده نمی شوند.ساخته می شوند.

درپناه حق باشید.