جیاواز و باش ترین خزمت ده رون ناسی 

جدیدترین آموزش برای مدیران، کارآفرینان، مدیران سایت و فروشندگان در این قسمت قرار دارند.

« ایمه باورمان هیه که ژیانی تو دتوانیت روژ به روژ باش تر بیت.
 هر خزمت که بیکین بو گورینی ریباز الان تو و گورینی ژیانی تویه
الان دتوانی پیوندیمان پیوه بکی و خزمته کانی ایمه وربگری. »

چون دتوانم پیوندی بگرم؟

ئاگاداری: تو دتوانی له هر جیگایه کی جیهانه وه او خزمته ده رون ناسیانه وربگری و لازمی به هاتو چو نیه!

دتوانی تشریف بینی یان زنگ (تلفون) له بدن.

ناونیشانی کلینیک

  ایران، شاری بوکان

پشتیبانی و سوالات متداوال سایت محمد جانبلاغی ساختمان اداری بهزیستی بوکان، کلینیک مددکاری پویا

قانون باورها | درمان قطعی استرس و اضطراب | روانشناس کودک و نوجوان  ژماره تلفن کلینیک

(وات ساپ یان ایمو)

بهترین روانشناس

قانون باورها | درمان قطعی استرس و اضطراب | روانشناس کودک و نوجوان پاره ی خزمت ده رون ناسی محمد جانبلاغی:

خزمت ده رون ناسی

 پاره 

هرجلسه ده رون ناسی

 ۱۰۸

بهترین روانشناس

  ده رون ناس محمد جانبلاغی زیاتر بناسه …

بهترین روانشناس محمد جانبلاغی  بو چاره سری : خهمؤکى (کآبه)، وسواس ( قه له قی) و ترس و دله راوکی (له مندالان و گوره سالانه) زور چاک دتوانیت یارمتی تان بدات.

هیوامان ته ندروستیتانه