.:: ۹ ویژگی که شما راتبدیل به فرد موفقی می کند

۹ ویژگی که افراد موفق دارند

همه در زندگی موفقیت هایی بدست می آورند… اما تعداد کمی هستند که در زندگی موفقیت های عظیمی نسیبشان میشود، شما هم یکی از این افراد هستید؟

همین که بتوانید با یک فرد غریبه در اتوبوس سرصحبت را باز کنید، یک موفقیت است.

همین که بتوانید یک زبان جدید یادبگیرید، یک موفقیت است.

همین که بتوانید درآمدتان را دو برابر کنید، یک موفقیت است.

اما؛ اگر بتوانید یک امپراتوری بزرگ پولسازی مانند والت دیزنی، Apple و یا شهرتی مانند خوانندگان مشهور بسازید که نه فقط درحال کسب درآمد نجومی هستند بلکه زندگی مردم را در جهان تغییر دادند، این یک موفقیت عظیم است.

متاسفانه همه ی مردم نمیتوانند به این موفقیت های عظیم دست پیدا کنند.

تعداد معدودی هستند که این کار را میکنند.
  بیشتر بخوانید »   “۹ ویژگی که شما راتبدیل به فرد موفقی می کند”