.:: همدیگر را پیر نکنیم …

باور کنید تک تک آدمها زخمی اند.

هرکس‌ درد خودش را دارد، دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.

باور کنید ذهنها خسته اند، قلبها زخمی اند، زبانها بسته اند.
  بیشتر بخوانید »   “همدیگر را پیر نکنیم …”