.:: اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه

کودکان از لحاظ فعالیتهای  حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند ، به نظر میرسد که بعضی از کودکان هرگز از حرکت باز نمی ایستند انان در سنین  پیش  از دبستان بدون اینکه  هدفی داشته باشند بدون وقفه می دوند ،بالا میروند و می خزند،ا نها بیش از دیگر کودکان فعا ل بوده وفعالیتشان کیفیتی بی هدف و تصادفی دارد.

اختلال نقص توجه – بیش فعالی از عمو می ترین و ضعیف کننده ترین  اختلالهای بین کودکان در سنین مدرسه است .
  بیشتر بخوانید »   “اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه”