.:: چگونه باورها و الگوهای قدیمی را تغییر دهیم؟

بسیاری از ما واجد الگوهای عود کننده هستیم، بدین معنا که تجربه ها یا رفتارهای کهنه مرتباً در زندگی ما تکرار می‌شوند.

فرض بر این است که همه ما به دنبال کسب الگوهای خوب هستیم اما آن الگوهای دیگر چه می‌شوند؟

بنابر این باید از خود بپرسیم که این الگوهای پوسیده چه وقت تغییر خواهند کرد و چه وقت اصولاً از میان خواهند رفت؟
  بیشتر بخوانید »   “چگونه باورها و الگوهای قدیمی را تغییر دهیم؟”