.:: طرحواره درمانی

اصول و مبانی طرحواره درمانی

 تعریف طرحواره درمانی:

طرحواره درمانی : شاید بتوان گفت طرحواره یک بسته حافظه ایست که محتوای آن را آموزه های فرد در طول زمان شکل می دهد.


  بیشتر بخوانید »   “طرحواره درمانی”