.:: چرا مردم اتاق روانشناس را دوست دارند؟

چرا مردم اتاق روانشناس محمد جانبلاغی را دوست دارند؟

چرا حاضرند بیایند و ویزیت پرداخت کنند.

و یک ساعت بنشینند و با ماحرف بزنند؟

چه چیزی در این اتاق وجود دارد .
  بیشتر بخوانید »   “چرا مردم اتاق روانشناس را دوست دارند؟”