.:: تکنیک های حرفه ای مذاکره

تکنیک های حرفه ای مذاکره برای اینکه همیشه در هر بحثی پیروز شوید

بحث کردن امری منطقی نیست؛

برای همین است که اگر میخواهید در بحث ها پیروز شوید، باید رفتار و افکار طرف مقابل تان را درک کنید..

همه ما یک روزی در یک جایی خواسته یا ناخواسته وارد بحثی شدیم که میدانستیم حق با ما است و با تمام وجود هم مطمئن بودیم اما نمیتوانستیم آنرا اثبات کنیم.

واقعا احساس بدی است !

وقتی شما میدانید حقیقت چیست، برای بدست آوردن آن زحمت کشیدید و مطالعه و تحقیق کردید اما طرف مقابل تان به طرز عجیبی نورافکن بحث را بر روی خودش انداخته و اجازه نمیدهد شما بتوانید آنچه را که میخواهید بگویید، بـــگویــید.

میدانید چرا؟ زیرا طرف مقابل شما میدانسته چطور بحث کند.
  بیشتر بخوانید »   “تکنیک های حرفه ای مذاکره”