.:: چگونه به آسانی قدرت ذهن ناخودآگاه را کنترل کنیم؟

چگونه به آسانی قدرت ذهن ناخودآگاه را کنترل کنیم؟ 

قدرت ذهن ناخودآگاه تعیین می کند که شما چه مقدار پول کسب کنید . چقدر شاد و موفق باشید و چه اندازه اعتقاد شما درباره دنیا درست باشد .

قدرت ذهن ناخودآگاه روی مقدار فروش شما ؛ مقدار اعتماد به شریکتان ؛ دیدگاه شما نسبت به جایگاهتان در دنیا ؛ مقدار سیگاری که می کشید یا مشروبی که می خورید ، اوقاتی که به بطالت می گذرانید و کلی چیزهای دیگر تأثیر می گذارد .
  بیشتر بخوانید »   “چگونه به آسانی قدرت ذهن ناخودآگاه را کنترل کنیم؟”