.:: تبدیل شکست به موفقیت…

تا به حال پس از یک تلاش سخت، یک شکست بزرگ تجربه کردید؟

وقتی تمام دنیا انگار بر سرتان خراب شده ،تمام امیدها و آرزوهایتان نقش بر آب شده و به شدت احساس تنهایی میکنید… تجربه ای که هیچوقت دوست ندارید تکرار شود و در هر چالشی از تجربه مجدد آن هراس دارید !

این ناکامی و شکست را هیچکس دوست ندارد؛
  بیشتر بخوانید »   “تبدیل شکست به موفقیت…”